Biznes wymaga dobrego połączenia

Zmiany w regulaminach świadczenia usług

Zmiany w regulaminach
12-12-2018

Spółka INEA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (dalej: „Dostawca usług”)  informuje, że od dnia 12 grudnia 2018 roku zmianie ulegają wzorce umowne Dostawcy usług, w szczególności Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Abonentów Biznesowych, a dla umów zawartych z klientami biznesowymi przed datą 1.04.2016 roku: Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych, Regulamin Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych bądź Regulamin Świadczenia Usług Mobilnych. Zmiany we wzorcach umownych wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa i są konsekwencją wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 r. Poz. 1118), które – obok zawarcia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w formie pisemnej oraz poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zawartego na stronie internetowej dostawcy usług - wprowadzają możliwość zawarcia takiej umowy w formie elektronicznej (dla której zachowania konieczne jest złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym) bądź w każdej formie dokumentowej (dla której wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, czyli nośnika informacji, w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią informacji i ustalenie osoby składającej oświadczenie). Zmiany we wzorcach umownych Dostawcy usług  związane są również z nowelizacją przepisów dotyczących usług o podwyższonej opłacie.

Wobec powyższego, Dostawca usług  informuje, że w przypadku braku akceptacji poniższych zmian, Abonentowi przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy abonenckiej do dnia ich wejścia w życie. W tym celu Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian wzorca, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian. Jednocześnie Dostawca usług informuje, że w przypadku skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, Dostawcy usług przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi (opłaty wyrównawczej) stosownie do brzmienia art. 60a ust. 3 pkt 1) w zw. z art. 60a ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018 r. Poz. 1954 t.j.).

 

Zmianie ulega § 2 ust. 23 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

23. „Umowa abonencka” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług.

Zmianie ulega § 4 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Umowa abonencka zostaje zawarta w formie dopuszczonej przepisami prawa. Abonent może uzupełnić lub zmienić Umowę abonencką zawartą w formie pisemnej, w innej formie oferowanej przez Dostawcę usług. Zawarcie Umowy abonenckiej następuje po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Regulaminie.

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy abonenckiej od podania przez Zamawiającego danych  niezbędnych do jej zawarcia. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną mogą to być następujące dane:

a) nazwiska i imiona;

b) imiona rodziców;

c) miejsce i data urodzenia;

d) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

e) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

f) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest

obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

g) dane zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Dostawcy usług wynikających z Umowy abonenckiej;

h) adres poczty elektronicznej.

 

Zmianie ulega § 7 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Zamawiający może złożyć u Dostawcy usług zamówienie na Usługi pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zmianie ulega § 18 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1.Cennik jest podawany przez Dostawcę usług do publicznej wiadomości na jego stronie internetowej oraz jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi najpóźniej wraz z Umową abonencką na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, a także na żądanie Abonenta - na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

2. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE oraz informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

3. Abonent nie później niż do dnia wejścia w życie zmian w Cenniku wskazanych w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, może doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian w Cenniku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Abonent powinien zostać poinformowany także o tym, że w razie korzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

5. Postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, następuje na skutek zmiany przepisów prawa.

6. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian w Cenniku, Umowa abonencka ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę Cennika.

7. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku nie stosuje się postanowień ust. 2 oraz ust. 4-5 niniejszego paragrafu.

 

Zmianie ulega § 19 ust. 8 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

8. Dostawca usług zapewnia na żądanie Abonenta możliwość:

a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

c) określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku Usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu lub połączeń przychodzących z takich numerów.

 

W § 19 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.) dodaje się ust. 10 o następującym brzmieniu:

10. Dostawca usług zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia progu kwotowego, dla każdego Okresu rozliczeniowego, po osiągnięciu którego Dostawca usług będzie obowiązany do natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego osiągnięcia oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W przypadku, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.

Zmianie ulega § 21 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. W czasie obowiązywania Umowy abonenckiej Abonent, który nie zalega z opłatami wobec Dostawcy usług, może wystąpić z pisemnym wnioskiem lub w inny sposób dopuszczony przez Dostawcę usług o zmianę Usług świadczonych Abonentowi. Zmiana Usług wymaga akceptacji Dostawcy usług i zawarcia aneksu do Umowy abonenckiej w formie dopuszczonej przez obowiązujące przepisy prawa.

 

Zmianie ulega § 22 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE, informując jednocześnie Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

2. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

3. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu z powodu braku akceptacji zmiany warunków Umowy abonenckiej określonych w Regulaminie, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi.

4. Postanowienia ust. 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE określającej minimalne wymogi jakości usług.

5. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy abonenckiej określonych w Regulaminie wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE. Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku do wypowiedzenia Umowy abonenckiej nie stosuje się postanowień ust. 1 i ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian, o których mowa w § 22, Umowa abonencka ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę.

 

Zmianie ulega § 37 ust. 7 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych dla Abonentów Biznesowych (obowiązującego dla umów zawartych po dniu 1.04.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

7. Dostawca usług niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy usług, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa abonencka, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 

Zmianie ulega § 2 ust. 13 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

13. „Umowa abonencka” – umowa o świadczenie Usług zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług;

Zmianie ulega § 4 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 1. Umowa abonencka zostaje zawarta w formie dopuszczonej przepisami prawa. Abonent będący konsumentem ma prawo dokonać wyboru formy zawarcia Umowy abonenckiej, a także formy uzupełnienia lub zmiany zawartej Umowy abonenckiej, spośród form oferowanych przez Dostawcę usług. Zawarcie Umowy abonenckiej następuje po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Regulaminie.

 

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy abonenckiej od podania przez Zamawiającego danych niezbędnych do zawarcia tej umowy. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną mogą to być następujące dane:

a) nazwiska i imiona;

b) imiona rodziców;

c) miejsce i data urodzenia;

d) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

e) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

f) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

g) zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Dostawcy usług wynikających z Umowy abonenckiej;

h) adres poczty elektronicznej.

Zmianie ulega § 7 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Zamawiający może złożyć u Dostawcy usług zamówienie na Usługi pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zmianie ulega § 10 ust. 2 lit. d) Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

2. Abonent jest zobowiązany:

(…)

d) najpóźniej w terminie 3 dni od dnia utraty możliwości korzystania z Usługi, z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług, zawiadomić o tym Dostawcę usług;

(…)

Zmianie ulega § 10 ust. 3 lit. c) Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

3. Zabronione jest w szczególności:

(…)

c) dokonywanie bez zgody Dostawcy usług zmian w konfiguracji lub jakichkolwiek innych przeróbek, nieuprawnionych podłączeń lub udostępnianie osobom trzecim Urządzeń, Wyposażenia dodatkowego lub innego mienia Dostawcy usług.

(…)

 

Zmianie ulega § 11 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 1. Abonent nie ma prawa, bez zgody Dostawcy usług, podłączać do Wyposażenia dodatkowego większej ilości Odbiorników Abonenta niż określona w Umowie abonenckiej lub zgłoszona Dostawcy usług w sposób określony przez Dostawcę usług.

 

Zmianie ulega § 16 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Cennik jest podawany przez Dostawcę usług do publicznej wiadomości na jego stronie internetowej oraz jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi najpóźniej wraz z Umową abonencką na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, a także na żądanie Abonenta - na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

2. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa, Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE, oraz informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

3. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian w Cenniku wskazanych w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, może doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian w Cenniku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Abonent powinien zostać poinformowany także o tym, że w razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 2, następuje na skutek zmiany przepisów prawa.

6. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian w Cenniku, Umowa abonencka ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę Cennika.

7. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku nie stosuje się postanowień ust. 2 oraz ust. 4-5 niniejszego paragrafu.

 

Zmianie ulega § 17 ust. 7 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

7. Dostawca usług zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia progu kwotowego, dla każdego Okresu rozliczeniowego, po osiągnięciu którego Dostawca usług będzie obowiązany do natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego osiągnięcia oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W przypadku, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.

Zmianie ulega § 17 ust. 9 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

9. Dostawca usług zapewnia, na żądanie Abonenta, możliwość:

a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

c) określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku Usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu lub połączeń przychodzących z takich numerów.

Zmianie ulega § 19 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa, Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej, treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie – przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE – informując jednocześnie Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

2. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, o których mowa w ust. 1, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian w Regulaminie. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.

3. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, o którym mowa w ust. 2, z powodu braku akceptacji zmiany Regulaminu, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot przyznanej Abonentowi ulgi.

4. Postanowienia ust. 3 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1, wynika ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE określającej minimalne wymogi jakości usług.

5. W przypadku, gdy proponowana zmiana Regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku do wypowiedzenia Umowy abonenckiej nie stosuje się postanowień ust. 1 i ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

 

Zmianie ulega § 21 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

3. Zawieszenie świadczenia Usługi może nastąpić również na wniosek Abonenta, który nie zalega z opłatami wynikającymi z Umowy abonenckiej, złożony wraz z dowodem uiszczenia na rzecz Dostawcy usług jednorazowej opłaty za zawieszenie Usługi określonej w Cenniku.

 

Zmianie ulega § 24 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Za zgodą Dostawcy usług, Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy abonenckiej na osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, która spełnia wymogi określone w Regulaminie.

Zmianie ulega § 30 ust. 2-6 Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

2.W trakcie obowiązywania Umowy abonenckiej Abonent zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy usług o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie abonenckiej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

3. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy usług o utracie tytułu prawnego do Lokalu.

4. Abonent niebędący osobą fizyczną zobowiązany jest, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, do powiadomienia Dostawcy usług o mającym nastąpić rozwiązaniu, likwidacji, upadłości, przekształceniu formy prawnej, podziale, połączeniu lub innym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na byt prawny Abonenta.

5. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do rejestrowania niektórych rozmów telefonicznych prowadzonych przez jego pracowników z Abonentami, o czym każdorazowo Abonent przed rozpoczęciem rozmowy zostanie poinformowany.

6. Dostawca usług niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy usług, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa abonencka, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 

Zmianie ulega § 2 ust. 19 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

19. „Umowa abonencka” – umowa o świadczenie Usług bezprzewodowych zawarta pomiędzy Abonentem a Dostawcą usług;

Zmianie ulega § 4 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 1. Umowa abonencka zostaje zawarta w formie dopuszczonej przepisami prawa. Abonent będący konsumentem ma prawo dokonać wyboru formy zawarcia Umowy abonenckiej, a także formy uzupełnienia lub zmiany zawartej Umowy abonenckiej, spośród form oferowanych przez Dostawcę usług. Zawarcie Umowy abonenckiej następuje po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Bezprzewodowych.

 

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy abonenckiej od podania przez Zamawiającego danych niezbędnych do zawarcia tej umowy. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną mogą to być następujące dane:

a) nazwiska i imiona;

b) imiona rodziców;

c) miejsce i data urodzenia;

d) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

e) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

f) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

g) zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Dostawcy usług wynikających z Umowy abonenckiej;

h) adres poczty elektronicznej.

Zmianie ulega § 7 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Zamawiający może złożyć u Dostawcy usług zamówienie na Usługi pisemnie lub

za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Zmianie ulega § 10 ust. 2 pkt d) Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 1. Abonent jest zobowiązany:

(….)

d) najpóźniej w terminie 3 dni od dnia utraty możliwości korzystania z Usług bezprzewodowych, z przyczyn niezależnych od Dostawcy usług, zawiadomić o tym Dostawcę usług;

(…)

 

Zmianie ulega § 10 ust. 3 pkt c) Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 1. Zabronione jest w szczególności:

(…)

c) dokonywanie bez zgody Dostawcy usług zmian instalacji, konfiguracji lub jakichkolwiek innych przeróbek, nieuprawnionych podłączeń lub udostępnianie osobom trzecim Wyposażenia dodatkowego lub innego mienia Dostawcy usług.

(…)

Zmianie ulega § 11 ust. 2 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

2. Abonent nie ma prawa, bez zgody Dostawcy usług, podłączać do Wyposażenia dodatkowego większej ilości Odbiorników Abonenta niż określona w Umowie abonenckiej lub zgłoszona Dostawcy usług w sposób określony przez Dostawcę usług.

Zmianie ulega § 13 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

3. Zmiana miejsca świadczenia Usług bezprzewodowych nie jest możliwa bez zgody Dostawcy usług.

 

Zmianie ulega § 16 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Cennik jest podawany przez Dostawcę usług do publicznej wiadomości na jego stronie internetowej oraz jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi najpóźniej wraz z Umową abonencką na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka, a także na żądanie Abonenta - na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

2. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa, Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE, oraz informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

3. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian w Cenniku wskazanych w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, może doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian w Cenniku.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Abonent powinien zostać poinformowany także o tym, że w razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany, o której mowa w ust. 2, następuje na skutek zmiany przepisów prawa.

6. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian w Cenniku, Umowa abonencka w zakresie świadczenia Usług bezprzewodowych ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę Cennika.

7. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeżeli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku nie stosuje się postanowień ust. 2 oraz ust. 4-5 niniejszego paragrafu.

 

Zmianie ulega § 17 ust. 6 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

6. Dostawca usług zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia progu kwotowego, dla każdego Okresu rozliczeniowego, po osiągnięciu którego Dostawca usług będzie obowiązany do natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego osiągnięcia oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W przypadku, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.

Zmianie ulega § 17 ust. 8 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

8. Dostawca usług zapewnia, na żądanie Abonenta, możliwość:

a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

c) określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową Usługi albo ceny za połączenie, w przypadku Usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu lub połączeń przychodzących z takich numerów.

Zmianie ulega § 19 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1.Regulamin Świadczenia Usług Bezprzewodowych zostaje podany do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Dostawcy usług i jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi najpóźniej wraz z Umową abonencką, a także  na każde jego żądanie, na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

2. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa, Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej, treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Bezprzewodowych z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie – przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE – informując jednocześnie Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Bezprzewodowych na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie Świadczenia Usług Bezprzewodowych na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

3. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Świadczenia Usług Bezprzewodowych, o których mowa w ust. 2 powyżej, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

4. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, o którym mowa w ust. 3, z powodu braku akceptacji zmiany Regulaminu Świadczenia Usług Bezprzewodowych, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot wartości przyznanej Abonentowi ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian, o których mowa w ust. 2, Umowa abonencka ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę.

5. Postanowienia ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE określającej minimalne wymogi jakości usług.

6. W przypadku, gdy proponowana zmiana Regulaminu Świadczenia Usług Bezprzewodowych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku do wypowiedzenia Umowy abonenckiej nie stosuje się postanowień ust. 1 i ust. 4 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu.

Zmianie ulega § 23 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Za zgodą Dostawcy usług, Abonent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy abonenckiej na osobę posiadającą tytuł prawny do Lokalu, która spełnia wymogi określone w Regulaminie Świadczenia Usług Bezprzewodowych.

Zmianie ulega § 29 Regulaminu Świadczenia Drogą Bezprzewodową Usług Dostępu do Sieci Internet oraz Usług Głosowych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Podane w Umowie abonenckiej konto poczty elektronicznej stanowić będzie drogę porozumiewania się Stron, w szczególności w sprawach promocji, reklamacji, informowania o zaległościach Abonenta oraz o usługach świadczonych przez Dostawcę usług oraz inne podmioty. Abonent o każdej zmianie konta poczty elektronicznej zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Dostawcę usług.

2. W trakcie obowiązywania Umowy abonenckiej Abonent zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy usług o każdej zmianie adresu lub innych danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie abonenckiej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian. Abonent zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Dostawcy usług o utracie tytułu prawnego do Lokalu.

3. Abonent niebędący osobą fizyczną zobowiązany jest, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, do powiadomienia Dostawcy usług o mającym nastąpić rozwiązaniu, likwidacji, upadłości, przekształceniu formy prawnej, podziale, połączeniu lub innym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na byt prawny Abonenta.

4. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do rejestrowania niektórych rozmów telefonicznych prowadzonych przez jego pracowników z Abonentami, o czym każdorazowo Abonent przed rozpoczęciem rozmowy zostanie poinformowany.

5. Dostawca usług publikuje informacje o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych na stronie internetowej Dostawcy usług. Dostawca usług może również publikować informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość.

6. Dostawca usług niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy usług, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa abonencka, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.

 

Zmianie ulega § 2 ust. 22 Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

22. „Umowa abonencka” – umowa o świadczenie Usług telefonii mobilnej zawarta

pomiędzy Dostawcą usług oraz Abonentem;

 

Zmianie ulega § 4 ust. 16-17 Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

16. Dostawca usług zapewnia Abonentowi możliwość bezpłatnego określenia progu kwotowego, dla każdego Okresu rozliczeniowego, po osiągnięciu którego Dostawca usług będzie obowiązany do natychmiastowego poinformowania Abonenta o fakcie jego osiągnięcia oraz zablokowania możliwości wykonywania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie i odbierania połączeń z takich numerów, chyba że nie będą powodowały obowiązku zapłaty po stronie Abonenta. W przypadku, gdy Abonent nie określił progu kwotowego, próg ten wynosi 35 złotych dla każdego Okresu rozliczeniowego.

17. Dostawca usług zapewnia, na żądanie Abonenta, możliwość:

a) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

 b) nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery poszczególnych rodzajów usług o podwyższonej opłacie lub połączeń przychodzących z takich numerów;

c) umożliwienia Abonentowi określenia maksymalnej ceny za jednostkę rozliczeniową usługi albo ceny za połączenie, w przypadku usługi taryfikowanej za całe połączenie, i nieodpłatnego blokowania połączeń wychodzących na numery usług o podwyższonej opłacie, których cena przekracza cenę maksymalną określoną przez Abonenta w żądaniu, lub połączeń przychodzących z takich numerów.

Zmianie ulega § 5 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 1. Umowa abonencka zostaje zawarta w formie dopuszczonej przepisami prawa. Abonent będący konsumentem ma prawo dokonać wyboru formy zawarcia Umowy abonenckiej, a także formy uzupełnienia lub zmiany zawartej Umowy abonenckiej, spośród form oferowanych przez Dostawcę usług. Zawarcie Umowy abonenckiej następuje po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w Regulaminie Usług Mobilnych.

Zmianie ulega § 6 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Dostawca usług może uzależnić zawarcie Umowy abonenckiej od podania przez Zamawiającego danych niezbędnych do zawarcia tej umowy. W przypadku Zamawiającego będącego osobą fizyczną mogą to być następujące dane:

a) nazwiska i imiona;

b) imiona rodziców;

c) miejsce i data urodzenia;

d) adres miejsca zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest on inny niż adres miejsca zamieszkania;

e) numer ewidencyjny PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;

f) nazwa, seria i numer dokumentów potwierdzających tożsamość, a w przypadku cudzoziemca, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo Konfederacji Szwajcarskiej – numer paszportu lub karty pobytu;

g) zawarte w dokumentach potwierdzających możliwość wykonania zobowiązań wobec Dostawcy usług wynikających z Umowy abonenckiej;

h) adres poczty elektronicznej.

 

Zmianie ulega § 7 ust. 1 Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

1. Zamawiający może złożyć u Dostawcy usług zamówienie na Usługi telefonii mobilnej pisemnie lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

 

Zmianie ulega § 9 ust. 12-17a Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

12. Cennik jest podawany przez Dostawcę usług do publicznej wiadomości na jego stronie internetowej oraz jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi najpóźniej wraz z Umową abonencką na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka, a także na żądanie Abonenta - na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.

13. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa, Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE, oraz informuje Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji zmiany w Cenniku. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.

14. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian w Cenniku wskazanych w powiadomieniu, o którym mowa w ust. 13 powyżej, może doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian w Cenniku. Brak oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian w Cenniku.

15. W przypadku, o którym mowa w ust. 13 powyżej, Abonent powinien zostać poinformowany także o tym, że w razie skorzystania przez Abonenta z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot wartości przyznanej Abonentowi ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 Prawa telekomunikacyjnego.

16. Postanowienia ust. 15 powyżej nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 13, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa.

17. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian w Cenniku, Umowa abonencka w zakresie świadczenia Usług telefonii mobilnej ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę Cennika.

17a. W przypadku, gdy proponowana zmiana w Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostaje poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku nie stosuje się postanowień ust. 13 oraz ust. 15-16 niniejszego paragrafu.

Zmianie ulega § 14 ust. 3 Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

3.Ponowna aktywacja Usług telefonii mobilnej następuje nie wcześniej, niż po ustaniu przesłanek zawieszenia, w szczególności uiszczeniu wszystkich należności wobec Dostawcy usług. Dostawca usług może uzależnić powtórną aktywację Usług telefonii mobilnej od wniosku Abonenta.

 

Zmianie ulega § 16  Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

 1. Regulamin Usług Mobilnych zostaje podany do publicznej wiadomości przez publikację na stronie internetowej Dostawcy usług i jest dostarczany nieodpłatnie Abonentowi najpóźniej wraz z Umową abonencką, a także na każde żądanie Abonenta na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość.
 2. Z zastrzeżeniem przypadków wynikających z przepisów prawa, Dostawca usług doręcza Abonentowi na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa abonencka (chyba, że Abonent złożył żądanie odmienne) oraz podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść każdej proponowanej zmiany Regulaminu Usług Mobilnych z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, – przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE – informując jednocześnie Abonenta o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian. Na żądanie Abonenta, który udostępnił adres poczty elektronicznej lub adres elektroniczny podobnego środka porozumiewania się na odległość, Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie Usług Mobilnych na adres wskazany przez Abonenta. Na żądanie Abonenta będącego stroną Umowy abonenckiej zawartej w formie elektronicznej lub dokumentowej Dostawca usług dostarcza treść każdej proponowanej zmiany w Regulaminie Usług Mobilnych na piśmie na wskazany adres korespondencyjny.
 3. Abonent, nie później niż do dnia wejścia w życie zmian Regulaminu Usług Mobilnych, o których mowa w ust. 2 powyżej, ma prawo doręczyć Dostawcy usług pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy abonenckiej z powodu braku akceptacji zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.
 4. W razie skorzystania z prawa wypowiedzenia Umowy abonenckiej, o którym mowa w ust. 3 z powodu braku akceptacji zmiany warunków Umowy abonenckiej określonych w Regulaminie Usług Mobilnych, Dostawcy usług nie przysługuje zwrot wartości przyznanej Abonentowi ulgi. W przypadku złożenia przez Abonenta oświadczenia o braku akceptacji zmian, o których mowa w ust. 2, Umowa abonencka ulega rozwiązaniu ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego poprzedzającego zmianę.
 5. Postanowienia ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 2, wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub z decyzji Prezesa UKE określającej minimalne wymogi jakości usług.

6. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy abonenckiej określonych w Regulaminie Usług Mobilnych wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen Usług, dodanie nowej Usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent powinien zostać poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy abonenckiej w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie może być krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie. W takim przypadku do wypowiedzenia Umowy abonenckiej nie stosuje się postanowień ust. 2 i ust. 4 niniejszego paragrafu.

Zmianie ulega § 17 ust. 2-5 Regulaminu Świadczenia Usług Mobilnych (obowiązującego dla umów zawartych do dnia 31.03.2016 r.), który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

2. W trakcie obowiązywania Umowy abonenckiej Abonent zobowiązany jest do powiadomienia Dostawcy usług o każdej zmianie adresu oraz innych danych identyfikujących Abonenta zawartych w Umowie abonenckiej, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych zmian.

3. Abonent niebędący osobą fizyczną zobowiązany jest, z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni, do powiadomienia Dostawcy usług o mającym nastąpić rozwiązaniu, likwidacji, upadłości, przekształceniu formy prawnej, podziale, połączeniu lub innym zdarzeniu mogącym mieć wpływ na byt prawny Abonenta.

4. Dostawca usług zastrzega sobie prawo do rejestrowania niektórych rozmów telefonicznych prowadzonych przez jego pracowników z Abonentami, o czym każdorazowo Abonent przed rozpoczęciem rozmowy zostanie poinformowany.

5.  Dostawca usług niezwłocznie informuje Abonentów o zmianie nazwy (firmy), siedziby, danych adresowych, organu, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numeru, pod którym został zarejestrowany, kapitału zakładowego, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu lub faksu Dostawcy usług, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej została zawarta Umowa abonencka, chyba że Abonent złożył żądanie otrzymywania tych informacji na piśmie na wskazany adres korespondencyjny lub drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Informacja o powyższych zmianach nie stanowi zmiany warunków Umowy abonenckiej.